Cyccon Homepage > Voorwaarden


Algemene handels voorwaarden van Cyccon te Alkmaar.Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar per 08-06-2005.

Definities: In het hierna volgende wordt verstaan onder:
De zaak: Cyccon, im- en export van als mede de groothandel in sport- en tweewielerartikelen te Alkmaar.
Cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Cyccon aangeboden materialen, de koper. Met koper wordt verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
De Materialen: Alle krachtens overeenkomst tussen Cyccon en cliënt ter beschikking gestelde goederen en/of diensten op gebied van motorsport.

Toepasselijkheid
Deze Algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cyccon diensten en/ of goederen van welke aard ook aan Cliënt levert. De internetsite richt zich op de Nederlandse en buitenlandse markt. Onze algemene handels voorwaarden gelden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Op aanvraag wordt u gratis een exemplaar ter informatie toegezonden. Verder zijn deze Algemene handelsvoorwaarden vermeld op de homepage van onze internetsite en zijn duidelijk ter inzage vermeld op achterzijde factuur. Met het voorgaande en bij het ontvangen van levering met Algemene handelsvoorwaarden, houdt dit een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene handelsvoorwaarden in. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cyccon en Cliënt in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Garantie
Bij aanvraag fabrieksgarantie zal Cyccon informatie verschaffen en naar beste vermogen bij producenten bemiddelen. Wij verwijzen naar Instructie en de Voorwaarden van de fabrikanten van de betreffende produkten. Indien fabrikant toestaat en indien mogelijk, zal Cyccon in het verlengde proberen direct tot afhandeling te komen. Cliënt dient bij deze garantieaanvraag binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ons per omkerende post of per fax op de hoogte te brengen, met nauwkeurige omschrijving van de klacht. Cliënt verbindt zich de producten te gebruiken of te verkopen, voor het doel waarvoor deze hem zijn geleverd. Koper dient product dan ook niet aan te passen of te wijzigen anders dan producent heeft bedoeld. Cyccon is niet aansprakelijk voor vervolgschade, indirecte schade of stagnatie, als gevolg van een niet (goed) functionerend product. Wij verwijzen daarbij naar de productinstructie, keuringskenmerken en de Algemene Voorwaarden van fabrikanten. De montage en installatie mogen alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde monteurs. Voor ander gebruik kan geen enkele vorm van garantie gegeven worden of verantwoording voor calamiteiten genomen worden. Vanuit de aard van het gebruik geven fabrikanten geen garantie op producten ontwikkeld en gebruikt voor de motorrensport en circuit. Zie verder; Reclamatie, Retour en Fouten.

Aansprakelijkheid
Cyccon importeert en verkoopt producten bedoeld voor de motorrensport. Producten verkocht door Cyccon zijn door fabrikanten ontwikkeld voor weggebruik, circuit of privé-terrein. Het monteren kan invloed hebben op motortype goedkeuring. Vooraf dient door cliënt vastgesteld te worden of product door fabrikant toegestaan is op type motor en als onderdeel gemonteerd mag worden. Verder verwijzen wij naar keuringskenmerken van de fabrikant en de eisen van Rijksdienst voor Wegverkeer voor gebruik op de openbare weg. Cyccon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen veroorzaakt door tekortkomingen van de fabrikant. Alle producten door fabrikant niet aangegeven met Europese of Nederlandse motortype goedkeuring, volgens eisen van Rijksdienst voor wegverkeer, gelden als “Niet type gekeurd” en zijn bedoeld voor Circuit, motorrensport of op eigen terrein. Op aanvraag wordt informatie verschaft. Dit wordt aangegeven met de bewoording “Niet type gekeurd”, op de Proforma factuur en met levering op achterzijde factuur aangegeven Voorwaarden.

Prijzen
Onze prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief BTW in Euro en andere heffingen door de overheid opgelegd. Dit zijn de prijzen op de dag van de levering en zolang de voorraad strekt. Prijzen en vooraf door ons verstrekt zijn bedoeld als indicatie, onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Controleer altijd vooraf of u een actuele prijs heeft aangevraagd met een te plaatsen bestelling. Indien de uitvoering van een order op uw verzoek moet worden uitgesteld, dan wordt deze, onafhankelijk van vroeger berekende prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd. Actuele prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Levering
De bestellingen worden zoveel mogelijk uit voorraad uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale datum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De keuze van transport is aan Cyccon. Alle bij Cyccon bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Bij calamiteiten gelden verzekering vervoerder. Behandelingskosten, verpakking- en verzendkosten zijn op aanvraag en afhankelijk van omvang, gewicht en vervoerder.

Reclamatie
Deze voorwaarden gelden voor verzending per post of per transporteur in Nederland. Het risico voor de zaken gaat over op de afnemer, op het moment dat de goederen het magazijn uit zijn. Indien u bij ontvangst van de goederen schade constateert aan de verpakking, verzoeken wij u dit op de vrachtbrief aan te tekenen en dient u binnen drie dagen de transporteur en in verlengde eventueel verzekering , hiervan op de hoogte te brengen d.m.v. een aangetekende brief.

Fouten
Bij fouten aan producten moet de klant ons hiervan op de hoogte brengen per terugkerende post of per fax binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende goederen. Cyccon zal dan naar beste vermogen bij producenten bemiddelen. Retourzendingen bestemd voor producent mogen slechts na onderling overleg en goedkeuring onzerzijds toegestuurd worden. Producten dienen onbeschadigd en niet vervuild in de originele verpakkingen aangeboden te worden en dienen door fabrikant als nieuw verkocht te kunnen worden. Vrachtkosten door ons met bemiddeling voor koper en fabrikant gemaakt, zijn voor rekening van de koper en eventueel door hem ter beoordeling bij producent aan te melden. Door ons onjuist verstuurde zendingen zullen niet worden belast met behandelings- of verzendkosten.

Retour
Elke bestelling wordt gezien als vast. Cyccon levert niet "op zicht". Annulering of teruggave van de bestelling wordt niet aanvaard. Retouren alleen in onderling overleg en goedkeuring onzerzijds. (Zie Fouten) Verzendkosten zijn voor rekening koper. Voor alle andere zaken kan vrijblijvend informatie aangevraagd worden.

Betalingscondities
Goederen worden geleverd onder rembours, contant of bij betaling per bank/ giro vooraf. Girorekening 9189842, t.n.v. Cyccon te Alkmaar met vermelding van factuurnummer en –datum.

Geschillen
Alle geschillen die te maken hebben met het huidige contract worden beheerst door het Nederlandse recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Alkmaar.

Algemeen
Cyccon behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden raadt Cyccon u aan deze op geregelde tijdstippen te raad plegen.

Cyccon – Postbus 5 – 1800 AA Alkmaar – The Netherlands
Tel 072-5208807/  Fax 072-5208806 – E-mail info@cyccon.com – K.v.K. nr. 37072806 te Alkmaar.